Khớp với một nhịp bước

AI

Đối với những công ty và các ngành công inghiệp vừa và nhỏ, SAP Business One kết hợp các chức năng kinh doanh đa dạng từ công tác tài chính, mua bán, kiểm kê tồn kho đến việc quản lí mối quan hệ khách hàng.

LÀM SAO

Việc quản lý tài chính được thực hiện dễ dàng bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ kế toán hàng ngày. Nhiệm vụ được đồng bộ hóa từ bước tiếp xúc ban đầu đến bước đặt đơn hàng, bán hàng cuối cùng và dịch vụ sau bán hàng. Việc mua và quản lý chuỗi cung ứng thực hiện theo chu trình thanh toán toàn bộ chi phí bao gồm biên nhận hàng hóa, hóa đơn, hàng hóa gửi trả lại và thanh toán. Bao gồm các công cụ báo cáo tích hợp cho các nhà cung cấp và đối chiếu giá cả. Quản lý hàng tồn kho từ chi phí theo chuẩn mực, di chuyển theo nguyên tắc thông thường  hoặc nhập trước – xuất trước (FIFO = First in, first out). Thông tin tích hợp đầy đủ về lô hàng, vị trí mặt hàng, chuyển giao giữa nhiều kho, tất cả đều được duy trì trong thời gian thực.

TẠI SAO

Từ việc tính toán đến các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, từ kho hàng đến mặt tiền cửa hàng hoặc từ máy tính để bàn sang thiết bị di động, phần mềm này giúp mọi người giao tiếp và làm việc có hiệu quả với nhau. Thông tin về chi phí, thông tin chi tiết và đơn hàng được tổ chức và chuyển đến đúng người mà không mất thời gian. Nền tảng kết nối cũng có nghĩa là việc liên kết được dễ dàng giữa các đối tác kinh doanh, khuyến khích tinh thần xây dựng đội ngũ lớn hơn.

Khớp với một nhịp bước

AI

Đối với những công ty và các ngành công nghiệp vừa và nhỏ, SAP Business One kết hợp các chức năng kinh doanh đa dạng từ công tác tài chính, mua bán, kiểm kê tồn kho đến việc quản lí mối quan hệ khách hàng.

LÀM SAO

Việc quản lý tài chính được thực hiện dễ dàng bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ kế toán hàng ngày. Nhiệm vụ được đồng bộ hóa từ bước tiếp xúc ban đầu đến bước đặt đơn hàng, bán hàng cuối cùng và dịch vụ sau bán hàng. Việc mua và quản lý chuỗi cung ứng thực hiện theo chu trình thanh toán toàn bộ chi phí bao gồm biên nhận hàng hóa, hóa đơn, hàng hóa gửi trả lại và thanh toán. Bao gồm các công cụ báo cáo tích hợp cho các nhà cung cấp và đối chiếu giá cả. Quản lý hàng tồn kho từ chi phí theo chuẩn mực, di chuyển theo nguyên tắc thông thường  hoặc nhập trước – xuất trước (FIFO = First in, first out). Thông tin tích hợp đầy đủ về lô hàng, vị trí mặt hàng, chuyển giao giữa nhiều kho, tất cả đều được duy trì trong thời gian thực.

TẠI SAO

Từ việc tính toán đến các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, từ kho hàng đến mặt tiền cửa hàng hoặc từ máy tính để bàn sang thiết bị di động, phần mềm này giúp mọi người giao tiếp và làm việc có hiệu quả với nhau. Thông tin về chi phí, thông tin chi tiết và đơn hàng được tổ chức và chuyển đến đúng người mà không mất thời gian. Nền tảng kết nối cũng có nghĩa là việc liên kết được dễ dàng giữa các đối tác kinh doanh, khuyến khích tinh thần xây dựng đội ngũ lớn hơn.

 

 

Các đối tác của Syntrino

Share This