ADAMS là giải pháp quản lý dữ liệu và phân phối số hoàn chỉnh và có thể tùy chỉnh. Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều được hưởng lợi từ các công cụ, công tác đào tạo và hỗ trợ để khắc phục các vấn đề về điều hành và thoát khỏi mức thông thường trong công tác quản lý việc phân phối còn tồn đọng. ADAMS có rất nhiều ưu điểm tích hợp khi sử dụng SAP BUSINESS ONE, TABLEAU, MICROSOFT AZURE, AMAZON và ALTERYX.

 

ADAMS là giải pháp quản lý dữ liệu và phân phối số hoàn chỉnh và có thể tùy chỉnh. Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều được hưởng lợi từ các công cụ, công tác đào tạo và hỗ trợ để khắc phục các vấn đề về điều hành và thoát khỏi mức thông thường trong công tác quản lý việc phân phối còn tồn đọng. ADAMS có rất nhiều ưu điểm tích hợp khi sử dụng SAP BUSINESS ONE, TABLEAU, MICROSOFT AZURE, AMAZON và ALTERYX.

> Khéo léo > Thông minh > Tác động

> Khéo léo
> Thông minh
> Tác động

Sự kết hợp mạnh mẽ của các giải pháp kỹ thuật số

Quản lý hậu cần, đội ngũ bán hàng thông minh, lưu trữ, thanh toán và mạng phân phối. Sử dụng FRONT để thực hiện việc giao nhận đến dặm cuối cùng. E-SEATER dùng để phân phối vé. PAYNOW phục vụ việc phối hợp mua và thanh toán.

Theo dõi nhanh chóng

Giám sát sản xuất, chất lượng, tốc độ hoặc các tham số khác. Các công cụ như MERCHANT-ASSIST dùng để chuẩn hóa hoặc thực hiện các cải tiến, dễ dàng, có hiệu quả để giữ cho mọi thứ di chuyển được đều đặn.

Tổng hợp dữ liệu khắp mọi nơi

Trộn dữ liệu từ các ứng dụng với các hệ thống khác, ví dụ LINKS, SEE và SALES LEAGUE. Thống nhất mọi thông tin phục vụ quá trình xem xét toàn doanh nghiệp được thực sự nhất quán.

Xử lý số liệu thông minh

Đảm bảo không có sao chép dữ liệu ALTERYX kết hợp, dọn dẹp và biến đổi nhóm dữ liệu thành dữ liệu có thể sử dụng được và có tổ chức.

Sắp xếp các số liệu kế toán

Sử dụng SAP BUSINESS ONE, là giải pháp quản lý toàn diện của doanh nghiệp đã được công nhận và chấp thuận bởi các kế toán viên trên thế giới, tất cả dữ liệu được thu thập từ các công cụ sẽ được tập hợp lại để phục vụ việc lập báo cáo theo chức năng.

Hiển thị thông tin quan trọng

Sử dụng TABLEAU được xem là công cụ để phán đoán dữ liệu. Tổng hợp và tổ chức dữ liệu thành mô hình thông tin phục vụ việc lập báo cáo, phân tích và trực quan hóa một cách dễ dàng. Cơ hội tiết lộ thông tin được ở mức cao hơn, và rất quan trọng cho việc ra quyết định

Vẫn đang hoạt động một cách thông minh

Kết hợp việc hỗ trợ cho điện toán đám mây MICROSOFT AZURE và AMAZON cho các trình duyệt và máy tính bảng, cho phép truy cập an toàn và dễ dàng vào công tác phân tích kết quả thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Quản lý dữ liệu có hiệu suất cao đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng, ngay cả trường hợp dữ liệu lớn.

Share This